• خبر روز


تاریخ برگزاری مصاحبه معرفی شدگان کارشناسی ارشد چند برابر ظرفیت

1396/04/14

رشته‌های مددکاری اجتماعی و مدیریت خدمات اجتماعی (دارای شرایط خاص)

 

مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های مددکاری اجتماعی و مدیریت خدمات اجتماعی (دارای شرایط خاص) در مقطع کارشناسی ارشد در تاریخ های 20 و 19 تیر ماه  با زمانبندی زیرانجام خواهد شد.


رشته

نام خانوادگی

مورخ

زمان

مددکاری اجتماعی

از حرف الف تا س

96/04/19

8/30 الی 12/30

مددکاری اجتماعی

از حرف ش تا ی

96/04/19

13/30 الی 16

مدیریت خدمات اجتماعی

از حرف الف تا س

96/04/20

8/30 الی 12/30

مدیریت خدمات اجتماعی

از حرف ش تا ی

96/04/20

13/30 الی 16 بازدید: 167خروج