• خبر روز


سیاست‌گذاری حمایت‌های اجتماعی و فقرزدایی
گزارش پنل پنجم همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران
 ٠٩:٢٨ - 1395/12/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
سیاست­ گذاری اجتماعی و نشاط اجتماعی
گزارش پنل نهم همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران
 ٠٩:١٩ - 1395/12/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
سیاست گذاری اشتغال
گزارش پنل ششم همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران
 ٠٨:٤٧ - 1395/12/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
سیاست گذاری آسیب های اجتماعی
گزارش پنل دهم همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران
 ٠٨:٣٧ - 1395/12/22 - نظرات : ٠متن کامل >>
سیاست ­گذاری بهداشت و سلامت
گزارش پنل هفتم همایش سیاست گذاری اجتماعی در ایران
 ١٥:٠٥ - 1395/12/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>